Elektro sklopovi - Minel Trafo

 GEORG
Izrada magnetnog kola (uzdužno rasecanje trafo-lima i poprečno sečenje trafo-lima po metodi step-lap) obavlja se na mašini marke GEORG. Izrada namotaja visokog i niskog napona izvodi se na mašinama STOLLBERG. Sušenje i vakumiranje transformatora vrši se u 3 sušare ukupne zapremine 140 m3.
Magnetno jezgro transformatora izrađeno je od visokokvalitetnog, hladnovaljanog, superorijentisanog lima sa niskim jediničnim gubicima i strujama magnećenja. Jezgro je stubnog tipa, kružnog poprečnog preseka. Savremenim tehnologijama sečenja i slaganja (step-lap), kao i optimalnim stezanjem limova, postignut je nizak nivo gubitaka, struje praznog hoda i buke.
Namotaji transformatora izrađeni su od elektrolitičkog bakra uz primenu najkvalitetnijih izolacionih materijala. Postavljeni su koncentrično oko stubova magnetnog jezgra.
Namotaji VN izrađeni su kao cilindrični, višeslojni ili presloženi namotaji od okrugle, lakom izolovane ili profilne papirom izolovane bakarne žice. Namotaji NN namotani su od profilne, papirom izolovane, bakarne žice ili bakarne folije. Konstrukcijom namotaja sa optimalno raspoređenim rashladnim kanalima, pravilno dimenzionisanom izolacijom, efikasnim načinom stezanja u aksijalnom i radijalnom pravcu, postignuta je električna, termička i dinamička stabilnost transformatora
Minel Trafo d.o.o Mladenovac je vlasnik licence za tehnologiju proizvodnje posebnog tipa transformatora sa motanim jezgrom-Shingle Core Trafo®.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Proizvodnja distributivnih uljnih transformatora